ธนาโรจน์ ศุภลักษณ์, เกิดทอง วีรวรรณ, และ เสือมาก วรรณดี. 2019. “การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การทำงานเป็นทีมการพยาบาล โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 2 (1):58-72. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243254.