ประสิทธิ์เวช ปรีดานันต์, สระทอง ผุสดี, พลอินทร์ สรัลรัตน์, และ ยอดทอง ดวงหทัย. 2019. “ผลของการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ต่อความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 2 (1):73-86. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243259.