เพิงใหญ่ ชุติมา. 2019. “การรับรู้ความหมายและประสบการณ์เกี่ยวกับความมุ่งมั่นทางจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 2 (1):107-18. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243264.