ศรีสมบูรณ์ ปุณณภา, ดำรงสัตย์ ภัทรียา, เพียรธัญญกรรม ณัฐปัณฑ์, และ อาจธรรม วริณญา. 2019. “ผลของการใช้โปรแกรมเตรียมความพร้อมด้วย Flipped Classroom ก่อนฝึกปฏิบัติงานต่อความเครียดและพฤติกรรมกล้าแสดงออกตามคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 2 (1):196-207. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243283.