เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สินีนุช, และ บุญประสพ สารนิติ. 2019. “ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 2 (1):238-48. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243292.