พรหมบุตร รัตนา, พญารัง จีราวรรณ, และ นาวาสมุทร วรรวิสา. 2020. “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้บาดเจ็บ เพื่อลดภาวะเสี่ยงการตกเลือดจากการบาดเจ็บช่องท้อง”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 3 (1):46-58. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243301.