ณ นคร นงลักษณ์. 2020. “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันท่อช่วยหายใจ เลื่อนหลุดในหอผู้ป่วยไอซียูอายุรกรรม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 3 (2):30-44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/246614.