คชนาม มยุรี. 2020. “การเปรียบเทียบผลลัพธ์ ระหว่างการสอนแบบมีแบบแผน และการสอนแบบปกติในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 3 (2):15-24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/247552.