ทีปะปาล ธนิดา. 2020. “บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กวัยรุ่นโรคมะเร็งด้วยวิธีการทำกลุ่มช่วยเหลือตนเอง”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 3 (2):1-14. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/247667.