จันทร์วิน บุญประจักษ์, ชิ้นพงค์ สยาม, วิชช์วัฒนางกูร อัญชนา, จันทร์แย้ม อุษา, และ โยธินวัฒนบำรุง อรุณรัตน์. 2021. “การศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ กับพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ของประชาชน ในอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 4 (2):150-61. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/252211.