สมจิตร ทิพาวรรณ, ดอกชะบา นวภรณ์, พรมรักษา มัทนา, และ กรุงแสนเมือง ทัศนีวรรณ. 2021. “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับความตั้งใจในการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนแรกของมารดาหลังคลอด”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 4 (2):115-24. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/254519.