จิรายุสวุฒิธนา ณัฏฐ์วรดี. 2022. “การพยาบาลผู้ป่วยเนื้องอกมดลูกที่เข้ารับการผ่าตัดมดลูกและปากมดลูกออกทั้งหมดแบบผ่าตัดเปิดทางหน้าท้องและผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก: กรณีศึกษา 2 ราย”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1):110-23. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/110-123.