เทโหปการ ณัฎชากรณ์, มณีวัต ธิดาจิต, และ สุวรรณบูรณ์ จารุวรรณ. 2022. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม แบบถอนรากชนิดดัดแปลง หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1):99-109. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/99-109.