ธนาโรจน์ ศุภลักษณ์, ไพศาล วัลวรัตน์, ธรรมสุวรรณ์ ศิรินทิพย์, ศรีทิม วาสนา, สุตาวงค์ แววทิพย์, สุเนตรม ศศิกร, ชุ่มชิต ศิรดา, และ พรหมขุนทอง ศิวพร. 2022. “การพัฒนาแอปพลิเคชันแคร์ฟีเวอร์ (Care Fever) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการภาวะไข้ด้วยตนเอง”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (1):158-67. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/158-167.