คงพาณิช สายใจ, พุทธาพิทักษ์ผล สมใจ, และ ดิฐศิระพงศ์ ณัฐรินทร์. 2022. “การจัดการทางการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ ด้วยการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (2):42-51. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/259253.