ไชยเพชร เรวัต. 2022. “การยกระดับมาตรฐานการผลิตขนมจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 5 (2):76-89. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/259777.