ภาสพานทอง สุพรรษา, เพ็ญศิรินภา นิตยา, และ ธรรมกุล ธีระวุธ. 2023. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอาการกำเริบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ 6 (1):1-14. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/261071.