[1]
ธัญรัตน์ศรีสกุล อ., “นวัตกรรมทางสุขภาพ”, J Health Res and Innov, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 58–64, มิ.ย. 2018.