[1]
ถุงทอง ศ., “บทบาทพยาบาลในการสนับสนุนการจัดการตนเอง ของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง”, J Health Res and Innov, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 46–57, มิ.ย. 2018.