[1]
เอกอภิชน ธ., “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร”, J Health Res and Innov, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 12–24, มิ.ย. 2018.