[1]
อุดมกิจพิพัฒน์ จ., โสภา น., และ เศาจวุฒิพงศ์ ร., “ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้ในการดูแลตนเอง และทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น”, J Health Res and Innov, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 35–45, มิ.ย. 2018.