[1]
สังข์ประคอง ก., “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต ต่อพลังสุขภาพจิตในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง”, J Health Res and Innov, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 1–20, ธ.ค. 2019.