[1]
มัคสิงห์ ว., โต๊ะยุโส๊ะ น., และ พันธ์ฤทธิ์ดำ จ., “ผลของโปรแกรมการสอนต่อความรู้และทัศนคติในการป้องกันการจมน้ำของเด็กวัยเรียน”, J Health Res and Innov, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 63–76, ธ.ค. 2019.