[1]
อุไรวรรณ ผ., ลี้ยุทธานนท์ ม., และ แก้วสกุลทอง จ., “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และภาวะซึมเศร้า ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี”, J Health Res and Innov, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 12–24, มิ.ย. 2019.