[1]
สุวรรณเจริญ จ., “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี”, J Health Res and Innov, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 37–47, มิ.ย. 2019.