[1]
รัตนมณี ก., หีตอักษร ช., และ ลวนางกูร ส., “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการสนทนาเรื่องเพศกับบุตรของบิดา มารดาและผู้ปกครองที่มีบุตรวัยรุ่นตอนต้น ในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี”, J Health Res and Innov, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 48–57, มิ.ย. 2019.