[1]
ธนาโรจน์ ศ., เกิดทอง ว., และ เสือมาก ว., “การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การทำงานเป็นทีมการพยาบาล โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต”, J Health Res and Innov, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 58–72, มิ.ย. 2019.