[1]
ประสิทธิ์เวช ป., สระทอง ผ., พลอินทร์ ส., และ ยอดทอง ด., “ผลของการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ต่อความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต”, J Health Res and Innov, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 73–86, มิ.ย. 2019.