[1]
เพิงใหญ่ ช., “การรับรู้ความหมายและประสบการณ์เกี่ยวกับความมุ่งมั่นทางจริยธรรม ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4”, J Health Res and Innov, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 107–118, มิ.ย. 2019.