[1]
อารยะจารุ ป., คล้ายหิรัญ ว., และ อนุชา จ., “ประสบการณ์ชีวิตของมารดาวัยรุ่น: ความตั้งใจ/ไม่ตั้งใจ ในการตั้งครรภ์ซ้ำ”, J Health Res and Innov, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 177–185, มิ.ย. 2019.