[1]
ศรีสมบูรณ์ ป., ดำรงสัตย์ ภ., เพียรธัญญกรรม ณ., และ อาจธรรม ว., “ผลของการใช้โปรแกรมเตรียมความพร้อมด้วย Flipped classroom ก่อนฝึกปฏิบัติงานต่อความเครียดและพฤติกรรมกล้าแสดงออกตามคุณลักษณะวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล”, J Health Res and Innov, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 196–207, มิ.ย. 2019.