[1]
เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ส. และ บุญประสพ ส., “ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง”, J Health Res and Innov, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 238–248, มิ.ย. 2019.