[1]
ชูวงศ์ จ., “กลยุทธ์การลดการตีตราของผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะบวกรายใหม่ในชุมชน จังหวัดตรัง”, J Health Res and Innov, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 255–266, มิ.ย. 2019.