[1]
พรหมบุตร ร., พญารัง จ., และ นาวาสมุทร ว., “ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติในการดูแลผู้บาดเจ็บ เพื่อลดภาวะเสี่ยงการตกเลือดจากการบาดเจ็บช่องท้อง”, J Health Res and Innov, ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 46–58, มิ.ย. 2020.