[1]
คชนาม ม., “การเปรียบเทียบผลลัพธ์ ระหว่างการสอนแบบมีแบบแผน และการสอนแบบปกติในผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้”, J Health Res and Innov, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 15–24, ธ.ค. 2020.