[1]
จันทร์วิน บ., ชิ้นพงค์ ส. ., วิชช์วัฒนางกูร อ. ., จันทร์แย้ม อ. ., และ โยธินวัฒนบำรุง อ. ., “การศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ กับพฤติกรรมการสัมผัสบุหรี่ของประชาชน ในอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช”, J Health Res and Innov, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 150–161, ธ.ค. 2021.