[1]
สมจิตร ท., ดอกชะบา น., พรมรักษา ม. ., และ กรุงแสนเมือง ท. ., “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กับความตั้งใจในการเลี้ยงลูก ด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือนแรกของมารดาหลังคลอด”, J Health Res and Innov, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 115–124, ธ.ค. 2021.