[1]
ธนาโรจน์ ศ., “การพัฒนาแอปพลิเคชันแคร์ฟีเวอร์ (Care Fever) เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการภาวะไข้ด้วยตนเอง”, J Health Res and Innov, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 158–167, มิ.ย. 2022.