[1]
ไชยเพชร เ. ., “การยกระดับมาตรฐานการผลิตขนมจีนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”, J Health Res and Innov, ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 76–89, ธ.ค. 2022.