[1]
ภาสพานทอง ส., เพ็ญศิรินภา น., และ ธรรมกุล ธ. ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันอาการกำเริบเฉียบพลันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ”, J Health Res and Innov, ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 1–14, มิ.ย. 2023.