ธัญรัตน์ศรีสกุล อ. “นวัตกรรมทางสุขภาพ”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 58-64, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243189.