ถุงทอง ศ. “บทบาทพยาบาลในการสนับสนุนการจัดการตนเอง ของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 46-57, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243193.