เอกอภิชน ธ. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการควบคุมป้องกันวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 12-24, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243196.