อุดมกิจพิพัฒน์ จ., โสภา น., และ เศาจวุฒิพงศ์ ร. “ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความรู้ในการดูแลตนเอง และทัศนคติในการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 35-45, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243207.