ธัญรัตน์ศรีสกุล อ. “มูลนิธิฉือจี้ไต้หวันกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, น. 70-79, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243218.