สังข์ประคอง ก. “ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต ต่อพลังสุขภาพจิตในผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีพฤติกรรมรุนแรง”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 2, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 1-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243221.