อุไรวรรณ ผ., ลี้ยุทธานนท์ ม., และ แก้วสกุลทอง จ. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และภาวะซึมเศร้า ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 12-24, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243245.