ธนาโรจน์ ศ., เกิดทอง ว., และ เสือมาก ว. “การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การทำงานเป็นทีมการพยาบาล โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 58-72, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243254.