ประสิทธิ์เวช ป., สระทอง ผ., พลอินทร์ ส., และ ยอดทอง ด. “ผลของการจัดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ต่อความฉลาดทางอารมณ์ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 วิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 73-86, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243259.