อารยะจารุ ป., คล้ายหิรัญ ว., และ อนุชา จ. “ประสบการณ์ชีวิตของมารดาวัยรุ่น: ความตั้งใจ/ไม่ตั้งใจ ในการตั้งครรภ์ซ้ำ”. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, ปี 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 177-85, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/243280.